کلاس‌ آنلاین ادبیات یازدهم ۱۴۰۳

دکتر علیرضا عبدالمحمدی
کلاس‌ آنلاین ادبیات یازدهم ۱۴۰۳
تاریخ شروع دوره: 1402/05/17
ساعت آموزش: پنجشنبه‌ها ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۳۰

کتاب فارسـی پایه یازدهم، بر بنیاد رویکرد عام یعنـی شـکوفایی فطرت توحیدی، اسـتوار اسـت و با توجه بـه عناصر پنجگانه )علـم، تفکـر، ایمـان، اخالق، عمل) و جلوههـای آن درچهار پهنه (خـود، خلق، خلقت و خالق) و بر پایه اهداف برنامة درسـی فارسـی، سـازماندهی و تألیف شده است؛ براین اسـاس کتاب از هشـت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایـی، ادبیـات پایـداری، ادبیات انقالب اسلامی، ادبیات حماسـی، ادبیات داسـتانی و ادبیات جهان، تشـکیل شده است. در این دوره ادبیات پایه یازدهم به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

خرید دوره
قیمت
قیمت منطقه اول 950,000 تومانقیمت منطقه دوم 905,000 تومانقیمت منطقه سوم 855,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود